„Mała Camerimage- Przedszkolak w Europie”

REGULAMIN PRZEGLĄDU FILMÓW

„MAŁA CAMERIMAGE”

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem przeglądu „Mała Camerimage” (dalej: „Przegląd”)jest Przedszkole nr 66 w Bydgoszczy
 2. Przegląd prowadzony jest w związku z realizacją europejskiego projektu edukacyjnego „Mali tropiciele śladami dziedzictwa kulturowego Europy”, realizowanego w ramach programu Erasmus+
 3. Przegląd prowadzony jest na terenie Przedszkola nr 66
 4. Termin oddania filmów upływa 10.09.2019r.
 5. Uczestnikami Przeglądu mogą być dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy oraz jego absolwenci wraz ze swoją Rodziną.

 

 • §2.

Przebieg Przeglądu i warunki uczestnictwa.

 

 1. Przedmiotem Przeglądu jest stworzenie filmu, którego tematem będzie hasło: „Przedszkolak w Europie”. Wakacje to czas podróżowania, zwiedzania, poznawania. Opowiedz nam o ciekawym miejscu w Europie. Bliskim – leżącym w Polsce lub dalekim – leżącym w Europie. Znanym wszystkim lub odkrytym przez Twoją Rodzinę.
 2. Długość filmu nie może być dłuższa niż 60 sekund. Filmy trwające więcej niż 60 sekund nie będą brały udziału w przeglądzie.
 3. Filmy przekazujemy nauczycielowi w swojej grupie do 10 września 2019 roku. Filmy przekazane po terminie nie biorą udziału w przeglądzie.
 4. Uczestnikami Przeglądu mogą być dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy oraz jego absolwenci wraz ze swoją Rodziną.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić 1 film.
 6. Film można nakręcić w dowolnej technologii, dowolnym sprzętem (kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym).
 7. Filmy należy dostarczyć na podpisanej płycie CD lub DVD do Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy.
 8. Płytę oraz znajdujący się na niej plik video należy nazwać wg wzoru: imię i nazwisko dziecka, grupa, tytuł filmu;
 9. Filmy biorące udział w przeglądzie zostaną zaprezentowane na Małej CAMERIMAGE w Przedszkolu nr 66.

 

 • §3. Nagrody w Przeglądzie.

 

 1. Każdy uczestnik Przeglądu otrzyma nagrodę.

 

 • §4. Klauzula informacyjna dla uczestników przeglądu

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 66 z siedzibą przy
  G. Zapolskiej 16, 85-149 Bydgoszcz
 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres:  Inspektor Ochrony Danych,  G. Zapolskiej 66, 85-149 Bydgoszcz
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w konkursie o nazwie „Przedszkolak w Europie” organizowanym przez Przedszkole nr 66 w ramach realizacji  europejskiego projektu edukacyjnego Erasmus+ „Mali tropiciele śladami dziedzictwa kulturowego Europy”
 5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa Pani / Pana dziecka w konkursie o nazwie „Przedszkolak w Europie”
 6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom oceniającym nadesłane przez Państwa filmy.
 7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp pracownicy Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy na podstawie wydanych upoważnień, a także osoby znajdujące się w komisji konkursowej.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Państwa zgody, jednak nie dłużej niż do zakończenia projektu unijnego tj. 31.12.2024r.
 9. Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państw uczestniczących w programie Erasmus+ wśród których są Turcja i Serbia, które nie posiadają Decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Poprawiania swoich danych osobowych.
  3. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   O wycofaniu zgody należy powiadomić w formie pisemnej i mailowej Administratora Danych Osobowych.
  4. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  5. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
   1. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
   2. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  6. Do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi (wyłącznie w przypadku przetwarzania danych z użyciem systemów informatycznych).
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Przedszkole nr 66 w Bydgoszczy przy ul. G. Zapolskiej 16 w celu uczestnictwa w przeglądzie pt: „Przedszkolak w Europie”.

Jednocześnie akceptuję zapisy powyższego regulaminu oraz potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną

…………………………                                                                     …………………………………………….

Data                                                                                       podpis uczestnika przeglądu