Ważne Informacje!

Szanowni Państwo

Informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26.03.2021 roku od 29.03.2021 do 11.04.2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Wyjątkiem będzie organizowanie pobytu w przedszkolu dla dzieci na wniosek :

 • rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • rodziców dzieci, którzy:
 1. a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 2. b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego
 3. c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19
 4. d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny
 5. e) wykonują działania ratownicze
 6. f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 10. j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 11. k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

 Stosowny wniosek można wypełnić na miejscu przyprowadzając dziecko do przedszkola.

Dla dzieci pozostających w domu zajęcia są organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Z poważaniem

                                                                                                                Anna Lelewska

Dyrektor Przedszkola nr 66