Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 66 w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.przedszkolenr66.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-10-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Przedszkole nr 66 w Bydgoszczy
ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz
tel. 52 379 53 99

p66@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 52 379 53 99 lub na adres e-mail p66@edu.bydgoszcz.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy

Przedszkole nr 66

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Wejście główne od str. ulicy Gabrieli Zapolskiej przez bramkę , bez utrudnień.. Podjazd do wejścia do budynku na dwa stopnie. Strefa kontroli przed wejściem do przedszkola- domofon, czytnik kart dla pracowników. Dwa wejścia boczne przeznaczone dla pracowników przedszkola. Brak dostępu do wyższych kondygnacji budynku.

Dostępność korytarzy, schodów

Parter dostępny. Na parterze znajdują się cztery sale dzieci, gabinet wicedyrektora i szatnia Brak windy i podjazdów na wyższe kondygnacje. Dostęp do wyższych kondygnacji wyłącznie schodami.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przedszkole posiada parking , który jest dostępny dla pracowników i rodziców przedszkola bez wydzielonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Wjazd przez bramę .

Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

Tłumacz migowy na miejscu lub on-line

Nie ma

Inne informacje

Do głównego holu przedszkola wejście przez podwójne drzwi.