Dla Rodziców

 

Regulamin działalności Rady Rodziców
Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U.
z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Rada Rodziców uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 66 w Bydgoszczy,
2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 66,
3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola nr 66,
4) Radzie Przedszkola – należy przez to rozumieć Radę Rodziców wychowanków Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy zwanej dalej Radą,
5) Radzie Grupy – należy przez to rozumieć Radę Grupową Rodziców,
6) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Przedszkola,
7) Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady Przedszkola,
8) Rodzicu – matka, ojciec, opiekun prawny,
9) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 2

Szczegółowy zakres kompetencji Rady Przedszkola określa Statut, a zasady jej tworzenia uchwała ogółu rodziców wychowanków przedszkola.

§ 3

1. Rada Przedszkola działa na zebraniach oraz przy pomocy swoich organów.
2. Organami, o których mowa w ust. 1, są:
a) Rady Grupowe Rodziców,
b) Przewodniczący Rady Przedszkola,
c) Prezydium Rady.
3. W skład Rady i jej ogólnoprzedszkolnych organów mogą wchodzić wyłącznie rodzice wychowanków Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy, a w skład Rady Grupy – wyłącznie rodzice wychowanków danej grupy.

Rozdział 2

Zebranie Rady

§ 4

1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.
2. Do wyłącznej właściwości zebrania Rady należy:
a) wybór Prezydium,
b) występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Przedszkola,
c) rozwiązanie Rady.

§ 5

1. W zebraniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor.
2. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby, z głosem doradczym.

§ 6

1. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy oraz na zgłoszony Przewodniczącemu wniosek Dyrektora lub 1/3 rad klas.
2. Zebrania Rady zwołuje się, co najmniej jeden raz w roku szkolnym, we wrześniu każdego roku.
3. O terminie i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, może być dokonane najpóźniej na 2 dni przed terminem zebrania (zebranie nadzwyczajne).
5. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz dokładnego miejsca planowanego zebrania.
6. Na wypadek braku quorum (minimalnej frekwencji) we wskazanym terminie zebrania, w zawiadomieniu, o jakim mowa w ust. 5, może zostać wyznaczony drugi termin, nawet w tym samym dniu.

§ 7

Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady przy pomocy Prezydium.

§ 8

Projekt porządku zebrania Rady może być uzupełniany, po otwarciu zebrania a przed zatwierdzeniem projektu, o propozycje zgłaszane przez członków Rady oraz Dyrektora. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz na jednym zebraniu.

§ 9

1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uchwała o rozwiązaniu Rady podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
3. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów ”za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów ”przeciw”. Pomijane są głosy ”wstrzymujące się”.
4. Bezwzględna większość głosów jest to taka liczba głosów ”za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos łączną liczbę głosów ”przeciw” i ”wstrzymujących się”.

§ 10

1. Uchwały Rady, zastrzeżeniem ust.3, są podejmowane w głosowaniu jawnym.
2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. Głosowanie jawne przeprowadza osoba przewodnicząca zebraniu.
3. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
4. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez osobę prowadząca zebranie. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady.

§ 11

1.Quorum wymagane dla podjęcia uchwały przez Radę wynosi:
a) co najmniej 50% członków Rady – w pierwszym terminie zebrania,
b) co najmniej 33% członków Rady – w drugim terminie zebrania,
2. Jeżeli pełny skład Rady stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków Rady przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.

§ 12

1. Rada dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w § 14 (uchwały w formie odrębnych dokumentów).
2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:
a) numer, datę i miejsce zebrania, z oznaczeniem terminu zebrania, jeśli zebranie odbywało się w dwóch terminach,
b) stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),
c) listę obecnych członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym – jeżeli taka sytuacja miała miejsce,
d) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
e) zatwierdzony porządek obrad,
f) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiotu zgłoszonych wniosków,
g) oznaczenie (wskazanie numeru i przedmiotu) oraz treść podjętych uchwał, z tym, że w przypadku uchwał, o jakich mowa w § 14, można pominąć w protokole ich treść,
h) podpisy Przewodniczącego i protokolanta,
3. Zebrania Rady numeruje się cyframi rzymskimi a uchwały Rady – arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.

§13

1. Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania Rady, uchwały wymienione w § 14, sporządzane są niezwłocznie w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:
a) tytuł uchwały,
b) podstawę prawną,
c) tekst uchwały,
d) podpis Przewodniczącego.
2. Tytuł uchwały składa się z następujących części:
a) oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,
b) daty podjęcia uchwały,
c) możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.
3. Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na ustępy i (lub) punkty oraz litery. Paragrafy można grupować w rozdziały, a rozdziały w działy.

§14

1. Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzedzającym, są uchwały w sprawach:
a) Regulaminu lub zmiany Regulaminu,
b) wystąpienia z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,
c) rozwiązania Rady.
2. Rada może postanowić o sporządzeniu uchwały w formie odrębnego dokumentu także w innych przypadkach.

Rozdział 3

Rada Grupy Rodziców

§15

1. Rodzice wychowanków Przedszkola, przy obecności, co najmniej 50% liczby rodziców danej grupy, na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym w głosowaniu tajnym wybierają spośród siebie radę grupy, w składzie:
a) przewodniczący,
b) wiceprzewodniczący, pełniący też funkcję sekretarza,
c) skarbnik.
2. Kadencja rady grupy trwa do wyboru nowej rady w kolejnym roku szkolnym.
3. W razie ustania członkostwa w radzie grupy przed upływem kadencji na skutek utraty prawa wybieralności lub rezygnacji, rodzice na najbliższym zebraniu, z zachowaniem quorum określonego w ust. 1, przeprowadzają wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
4. Zebranie rodziców wychowanków może odwołać radę grupy lub jej poszczególnych członków przed upływem kadencji i wybrać nową radę lub nowych członków rady na okres do końca kadencji. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
5. Do głosowań podczas zebrań rodziców w sprawach, o których mowa w ustępach poprzedzających, stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 1 i ust. 3 oraz § 10
6. O zmianie przewodniczącego rady grupy informuje się Przewodniczącego niezwłocznie po każdorazowym przeprowadzeniu wyborów.

§16

1. Pracami rady grupy kieruje przewodniczący.
2. Przewodniczący rady grupy w szczególności:
a) reprezentuje rodziców wychowanków Przedszkola i radę grupy wobec innych podmiotów,
b) utrzymuje stały kontakt z nauczycielami grupy,
c)dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady grupy,
d) zwołuje w miarę potrzeby, w tym na wniosek nauczyciela grupy, posiedzenia rady grupy.

§17

1. Rada Grupy Rodziców reprezentuje rodziców wychowanków danej grupy w Radzie Przedszkola na zasadach wynikających z Regulaminu.
a) Rada Grupy Rodziców może występować, w porozumieniu z wychowawcami grupy, wnioskami do Dyrektora oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla klasy, w granicach statutowych kompetencji Rady.
b) Przewodniczący Rady Grupy Rodziców stanowi Prezydium Rady Przedszkola.

Rozdział 4

Prezydium

§18

1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych § 4 ust. 2.
2. Uchwałę w sprawie wyznaczenia przez Prezydium przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach, Przewodniczący przedstawia Radzie do akceptacji na najbliższym zebraniu Rady, a w razie odmowy akceptacji, przedstawicieli wyznacza Rada.
3. W ramach realizacji zadań, o których mowa w § 7 Prezydium, w szczególności:
a) pomaga w przygotowaniu projektu porządku zebrania Rady oraz projektów uchwał Rady,
b) sporządza uchwały podjęte w trybie §13.

§19

1. Prezydium Rady Przedszkola składa się z 9 osób – przedstawicieli poszczególnych grup Przedszkola.

§ 20

1. Kadencja Prezydium trwa jeden rok szkolny.
2. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji na skutek utraty prawa wybieralności lub rezygnacji, na najbliższym zebraniu Rady przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji. Przepisy § 19 ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio.
3. Rada może odwołać Prezydium w całości i dokonać wyboru nowego Prezydium.
4. Rada może odwołać poszczególnych członków Prezydium przed upływem kadencji. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 21

1. Na pierwszym posiedzeniu Prezydium konstytuuje się w składzie:
a) Przewodniczący, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady,
b) wiceprzewodniczący, pełniący jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady,
c) sekretarz, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza Rady,
d) Komisja Rewizyjna – 2 członków,
e) 2 członków Prezydium.
2. Do momentu wyboru Przewodniczącego pierwsze posiedzenie nowo wybranego Prezydium prowadzi dotychczasowy Przewodniczący albo wyznaczony przez niego lub – w razie braku wyznaczenia – obecny na zebraniu Rady inny członek dotychczasowego Prezydium, a w innych przypadkach – Dyrektor Przedszkola.

§22

1. Przewodniczący reprezentuje Radę wobec innych organów, a ponadto:
a) kieruje pracą Rady w zakresie i na zasadach ustalonych w Regulaminie,
b) kieruje pracą Prezydium, w tym w szczególności:
c) określa zakresy zadań pozostałych członków Prezydium,
d)zwołuje i prowadzi posiedzenia Prezydium,
e) organizuje podjęcie uchwały przez ogół rodziców – z inicjatywy własnej
f) lub na wniosek Prezydium, Rady albo Dyrektora.

§23

1. Posiedzenie Prezydium zwołuje Przewodniczący.
2. Z wnioskiem o zwołanie Prezydium może wystąpić Dyrektor.
3. Przepisy § 6 ust. 3 – 5 i § 8 stosuje się odpowiednio.

§24

Uchwały Prezydium podejmowane są przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w § 9
ust. 1 i ust. 3, § 10 oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

§25

Posiedzenia Prezydium protokołowane są z zachowaniem zasad określonych w § 12 ust. 2 i ust. 3.

Rozdział 5

Zasady wydatkowania Funduszu Rady Przedszkola

§26

1. Rada Przedszkola gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Przedszkola, zwane Funduszem Rady Przedszkola.
2. Wysokość minimalnej składki na Fundusz Rady Przedszkola ogół Rodziców ustala na pierwszym zebraniu ogólnym – rodzice mogą zadeklarować indywidualnie wyższą składkę od ogólnie ustalonej.
3. Pieniądze wpłacane są na Fundusz Rady Przedszkola bezpośrednio u skarbnika wyznaczonego przez Radę Przedszkola lub na konto Rady Przedszkola.
4. Zasady wydatkowania Funduszu Rady określa Prezydium w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola w postaci preliminarza wydatków.
5.Środki Funduszu przeznaczane są w szczególności na:
a) wzbogacanie bazy dydaktycznej Przedszkola
b) uzupełnienie wyposażenia Przedszkola
c) nagrody dla wychowanków Przedszkola
d) organizowanie imprez dla wychowanków Przedszkola
e) inne cele wskazane przez Dyrektora Przedszkola.
6. Prezydium Rady Przedszkola może podjąć decyzję o wydatkowaniu środków z Funduszu Rady Przedszkola w sposób inny niż zaplanowano w preliminarzu na wniosek rodziców wychowanków Przedszkola, nauczycieli i dyrektora Przedszkola.
7. Osoby upoważnione do podejmowania pieniędzy z konta Funduszu Rady ustala Prezydium.
8.Komisja Rewizyjna kontroluje wydatkowanie środków z Funduszu zgodnie z ustaleniami.

Rozdział 6

Rozwiązanie Rady

§27

1. Rada może podjąć uchwałę o samorozwiązaniu się jeśli uzna, że wystarczającą reprezentację interesów rodziców uczniów Szkoły zapewnia Rada Szkoły.
2. Rozwiązanie Rady równoznaczne jest z rozwiązaniem Prezydium, które jednak pełni swoje obowiązki w zakresie dysponowania środkami Funduszu Rady, aż do wyczerpania tych środków.

Rozdział 7

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

§28

1. Rada Przedszkola posługuje się pieczątką.
2. Przewodniczący Rady Przedszkola przekazuje nowemu Przewodniczącemu wszystkie sprawy związane z dotychczasową działalnością Rady Przedszkola
3. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
4.Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.
5.Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając zarazem nową treść przepisów.
6. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.

§29

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2009 r.

[/item]
Koncepcja pracy przedszkola
Programy realizowane w przedszkolu
Procedury bezpieczeństwa
Rozkład dnia
Ubezpieczenie NWW

2021/2022

Tabela świadczeń – P66

druk_zgloszenia_edu

Graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody

OWU EDU PLUS

Sposoby zgłaszania zdarzeń